Przejdź do treści

STATUT

Akt prawny

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Oświata Lubin”, zwane w dalszej części Towarzystwem.

§ 2. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Lubin.

§ 3. 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4. 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5. 1. Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. W sprawach członkostwa Towarzystwa w innych organizacjach decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd.

§ 6. 1. Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, korzystać ze świadczeń wolontariuszy i zleceniobiorców oraz powoływać biura.

§ 7. 1. Towarzystwo może podejmować działania na rzecz ogółu społeczności.

2. Towarzystwo może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji do realizacji celów statutowych.

3. Towarzystwo może reprezentować i bronić interesy zawodowe i społeczno­‑prawne członków Towarzystwa, w tym reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej

§ 8. 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci oraz odznaki członkowskiej.

2. Członkom zwyczajnym mogą być wydawane legitymacje członkowskie.

2. Wzory pieczęci, odznaki i legitymacji członkowskiej oraz zasady ich używania ustala Zarząd.

Rozdział II

CELE, SPOSOBY ICH REALIZACJI I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 9. Główne cele Towarzystwa:

1)     działalność w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2)     promocja i organ wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

3)     tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnych,

4)     działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.

§ 10. 1.  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1)     prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej dzieci i młodzieży,

2)     prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej osób dorosłych, kształcenie kadry instruktorskiej i edukatorów,

3)     kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

4)     naukę języków obcych,

5)     tworzenie ośrodków oraz placówek systemu oświaty, w tym w zakresie doskonalenia nauczycieli,

6)     upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w szczególności przez organizację rajdów, wycieczek i biwaków,

7)     przyznawanie odznak, tytułów i innych wyróżnień w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na zasadach określonych przez Zarząd,

8)     organizację wypoczynku, w tym dla dzieci młodzieży,

9)     prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej i opiekuńczej,

10)   prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu,

11)   podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

12)   opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, w tym przeciwdziałających uzależnieniom,

13)   prowadzenie działalności na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,

14)   prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

15)   prowadzenie działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych oraz przygotowaniem do aktywności na rynku pracy,

16)   organizowanie i promocję wolontariatu,

17)   prowadzenie działalności kulturalnej,

18)   prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub prowadzenie innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej, w szczególności przez emisję i rozprowadzanie znaczków, cegiełek, organizowanie zbiórek publicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach,

19)   prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,

20)   organizację kongresów, konferencji, spotkań itp.

2. Działania określone w ust. 1 prowadzone są jako odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Towarzystwo reprezentuje swoich członków i ich interesy w kraju i za granicą,

Rozdział III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)     zwyczajnych,

2)     wspierających.

§ 12. 1.  Założyciele Towarzystwa są członkami zwyczajnymi.

2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, związana bezpośrednio lub pośrednio z celami Towarzystwa, która podpisze pisemną deklarację przynależności do Towarzystwa i uzyska rekomendację jednego z aktualnych członków zwyczajnych.

3. O przyjęciu lub nieprzyjęciu nowych członków zwyczajnych decyduje Zarząd.

4. Od decyzji Zarządu o przyjęciu lub nieprzyjęciu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej złożone w formie pisemnej w terminie 7 dni od wydania decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i jest ostateczne.

5. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Towarzystwa.

§ 13. 1.  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

3. Osoba prawna może działać w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 14. 1.  Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)     przestrzegać postanowienia Statutu i realizować decyzje władz Towarzystwa,

2)     brać udział w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,

3)     opłacać składki członkowskie.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz decyzji władz Towarzystwa.

§ 15. 1.  Członek zwyczajny ma prawo:

1)     wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa zgodnie z ordynacja wyborczą, z wyjątkami opisanymi w statucie,

2)     wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Towarzystwa,

3)     korzystać z dorobku i form działalności Towarzystwa na zasadach określonych przez władze Towarzystwa,

4)     zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Zjeździe. Poza wymienionym ograniczeniem mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 16. 1.  Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej w dowolnej formie do Zarządu,

2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)     wykluczenia przez Zarząd:

a)     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,

b)     z powodu naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, decyzji i uchwał organów Towarzystwa,

c)     ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.

2. Ustanie członkostwa wskutek przyczyn określonych w ust.1 pkt 1‑3 stwierdza Zarząd.

3. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

4. Odwołanie jest rozpatrywane w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i jest ostateczne.

5. Osoba, która utraciła członkostwo może ponownie ubiegać się o członkostwo w Towarzystwie po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków zwyczajnych, z tym, że osoba wykluczona z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, może zostać ponownie przyjęta w poczet członków zwyczajnych dopiero po uregulowaniu zaległych składek.

Rozdział IV

KADRA TOWARZYSTWA

§ 17. 1.  Towarzystwo w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej tworzy kadrę kształcącą oraz korzysta z pomocy osób i instytucji prowadzących działalność szkoleniową.

2. W skład kadry kształcącej wchodzą członkowie Towarzystwa posiadający wiedzę, doświadczenie i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkoleniowych.

3. Potwierdzeniem prawa do prowadzenia szkoleń jest stopień edukatora w określonej dziedzinie nadawany przez Zarząd po spełnieniu poniższych warunków:

1)     ukończenie kursów, szkoleń lub innych form doskonalenia organizowanych przez Towarzystwo lub podmioty zewnętrzne w zakresie określonej dziedziny,

2)     posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu przepisów oświatowych lub ukończenie wewnętrznego szkolenia pedagogicznego dla kandydatów na edukatorów,

3)     posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć na kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia w Towarzystwie lub innych podmiotach,

4)     opracowanie przynajmniej dwóch materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonej przez Towarzystwo działalności edukacyjnej i szkoleniowej lub posiadanie dorobku w postaci publikacji materiałów przydatnych w działalności szkoleniowej.

4. Zarząd uchwala regulamin nadawania, przedłużania, cofania stopnia edukatora i uprawnienia do prowadzenia szkoleń w poszczególnych dziedzinach.

5. Zarząd ustala program wewnętrznego szkolenia pedagogicznego dla kandydatów na edukatorów, zasady jego organizacji i warunki ukończenia.

§ 18. 1.  Towarzystwo w celu prowadzenia działalności turystycznej i krajoznawczej tworzy kadrę krajoznawczą oraz korzysta z pomocy osób i instytucji prowadzących działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

2. W skład kadry krajoznawczej wchodzą członkowie Towarzystwa posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie zapewniające bezpieczeństwo, właściwą opiekę i realizację celów działalności turystycznej i krajoznawczej.

3. Potwierdzeniem członkostwa w kadrze krajoznawczej jest stopień instruktora lub przodownika danej dziedziny turystyki lub krajoznawstwa.

4. Zarząd ustala regulamin przyznawania, przedłużania, cofania stopni instruktora i przodownika oraz uprawnienia instruktorów i przodowników w danej dziedzinie turystyki lub krajoznawstwa.

Rozdział V

ORGANY TOWARZYSTWA I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 19. 1.  Organy Towarzystwa dzielą się na władze i organ kontroli wewnętrznej.

2. Władzami Towarzystwa są:

1)     Zjazd ‑ jako walne zebranie członków,

2)     Zarząd Towarzystwa ‑ w statucie określony jako Zarząd.

3. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.

§ 20. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:

1)     ustania członkostwa w Towarzystwa,

2)     rezygnacji z mandatu,

3)     odwołania ze składu organu przez ten organ,

4)     zaistnienia kolizji z postanowieniami § 24 statutu.

§ 21. 1.  Uchwały Zarządu podejmowane są przy aprobacie co najmniej 2 jego członków, a uchwały Komisji Rewizyjnej na zasadzie jednomyślności, podczas zebrań lub w trybie obiegowym.

2. Zebranie może być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję obrad w czasie rzeczywistym, porozumiewanie się na odległość tak, aby środki te gwarantowały możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, a także aby umożliwiały zabieranie głosu, udział w głosowaniu, składanie wniosków formalnych i wyrażanie opinii.

3. W celu realizacji wymagań, o których mowa w ust. 2 mogą być wykorzystane w szczególności:

1)     poczta elektroniczna,

2)     składniki pakietów biurowych,

3)     telefony z identyfikacją osoby dzwoniącej,

4)     elektroniczne systemy głosowania.

4. Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. Zapisy ust. 2‑3 stosuje się odpowiednio.

5. Zebrania Organów Towarzystwa, w  tym prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, są protokołowane.

6. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podpisuje odpowiednio Prezes lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uchwały Zjazdu podpisuje przewodniczący Zjazdu.

7. Uchwały organów Towarzystwa i decyzje Prezesa Towarzystwa niezgodne z prawem, niniejszym statutem lub uchwałami Zjazdu są nieważne.

§ 22. 1.  Wybory na funkcje: Prezesa Towarzystwa, Wiceprezesa Towarzystwa  i Skarbnika Towarzystwa oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Rewizyjnej przez Zjazd odbywają się w sposób jawny bez względu na liczbę uczestników Zjazdu.

2. Za wybranego na daną funkcję uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy na daną funkcję zgłoszono wyłącznie jednego kandydata, uważa się go za wybranego na daną funkcję, jeżeli za jego kandydaturą zagłosowała co najmniej połowa obecnych podczas głosowania uczestników Zjazdu.

4. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające wyłącznie spośród tych kandydatów.

5. Tryb zgłaszania kandydatów oraz procedurę wyborczą określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Zarząd.

§ 23. 1.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i rozpoczyna się z chwilą wyboru, a kończy w chwili wyboru nowych organów przez kolejny Zjazd zwyczajny.

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienia na okres do końca kadencji dokonuje podczas wspólnego zebrania Zarząd i Komisja Rewizyjna, spośród wszystkich członków zwyczajnych.

3. Kandydatów na zwolnione w danym organie miejsce może zgłaszać każdy członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Towarzystwa najpóźniej na 3 dni przed zebraniem, o którym mowa w ust. 2.

4. Uzupełnienia dokonuje się w głosowaniu jawnym, a za wybranego na daną funkcję uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające wyłącznie spośród tych kandydatów.

§ 24. 1.  Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni – na zasadach określonych przez Zarząd.

Rozdział VI

ZJAZD

§ 25. 1.  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd.

2. Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§ 26. W Zjeździe biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa;

2)     z głosem doradczym członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez organ zwołujący Zjazd.

§ 27. Zwyczajny Zjazd zwołuje Prezes raz na 5 lat, w okresie od 1 września do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym mija okres 5 lat od zakończenia poprzedniego zwyczajnego Zjazdu.

§ 28. 1.  Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany przez Prezesa z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

2. Prezes zwołuje nadzwyczajny Zjazd w terminie 30 dni od podjęcia decyzji lub otrzymania wniosku.

§ 29. 1.  Zwołujący Zjazd określa termin, porządek obrad i sposób jego przygotowania.

2. W przypadku niezwołania Zjazdu przez Prezesa w wymaganym terminie, Zjazd zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie kolejnych 14 dni.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu organ zwołujący Zjazd, powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed jego obradami. Zawiadomienie wysyłane jest listownie lub drogą elektroniczną.

§ 30. 1.  Zjazd jest prawomocny bez względu na liczbę osób biorących w nim udział.

2. Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący, który jest wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych członków zwyczajnych.

§ 31. 1.  Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu należy:

1)     decydowanie o najważniejszych sprawach Towarzystwa,

2)     określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

3)     uchwalanie zmian Statutu,

4)     wybieranie Prezesa Towarzystwa, Wiceprezesa Towarzystwa i Skarbnika Towarzystwa,

5)     wybieranie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Rewizyjnej,

6)     ocena realizacji uchwał Zjazdu,

7)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

2. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany, przy czym za zgodą 3/5 uczestników Zjazdu jego zakres może zostać rozszerzony.

Rozdział VII

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 32. 1.  W skład Zarządu wchodzą trzy osoby: Prezes Towarzystwa, Wiceprezes Towarzystwa i Skarbnik Towarzystwa.

2. Zarząd może w trakcie kadencji dokonywać zmian pełnionych funkcji przez jego członków.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Komisję Rewizyjną.

4. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 33. 1.  Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes.

§ 34. 1.  Do kompetencji Zarządu należy:

1)     wykonywanie zadań określonych dla Zarządu w pozostałej części Statutu,

2)     uchwalanie budżetu i sprawozdań finansowych,

3)     uchwalanie programu działania Towarzystwa,

4)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

5)     przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

6)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7)     podejmowanie decyzji o przystępowaniu Towarzystwa do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

8)     rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa,

9)     powoływanie biur oraz określanie zakresu ich działalności.

2. Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Prezes.

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35. 1.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą dwie osoby: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna może w trakcie kadencji dokonywać zmian pełnionych funkcji przez jej członków.

§ 36. 1.  Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę komisję.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków jego obowiązki i kompetencje wykonuje członek komisji.

§ 37. 1.  Do kompetencje Komisji Rewizyjnej należy:

1)     wykonywanie zadań określonych dla Komisji Rewizyjnej w pozostałej części Statutu,

2)     kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,

3)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

4)     składanie sprawozdań na Zjeździe wraz z oceną działalności Towarzystwa i jego Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Towarzystwa i członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo wydawać zalecenia w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub niniejszego Statutu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w charakterze obserwatora w zebraniach Zarządu.

Rozdział IX

FUNDUSZE I MAJATEK TOWARZYSTWA

§ 38. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1)     składki członkowskie,

2)     darowizny, spadki, zapisy,

3)     dochody z własnej działalności,

4)     dochody z majątku Towarzystwa,

5)     środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym ze sponsoringu,

6)     dotacje,

7)     wpływy ze zbiórek publicznych,

8)     inne wpływy z działalności statutowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39. 1.  Składkę członkowską dzieli się na:

1)     podstawową składkę członkowską – dla wszystkich członków zwyczajnych,

2)     dodatkową składkę zadaniową – przeznaczoną na pokrycie kosztów udziału członka Towarzystwa w określonym zadaniu, wynikającym z realizacji celów i sposobów działania Towarzystwa.

2. Wysokość rocznej podstawowej składki członkowskiej określa w formie uchwały Zarząd.

3. Składki ulgowe w wysokości 50% składki podstawowej przysługują:

1)     emerytom i rencistom,

2)     uczniom, słuchaczom i studentom.

4. Z podstawowej składki członkowskiej mogą być zwolnione uchwałą Zarządu osoby bezrobotne i niepracujące na wniosek zainteresowanego członka Towarzystwa.

5. Składki opłaca się na rachunek bankowy Towarzystwa:

1)     jednorazowo do 20 stycznia danego roku,

2)     miesięcznie do 20 dnia danego miesiąca w wysokości 1/12 stawki składki podstawowej.

6.  Wysokość dodatkowej składki zadaniowej nie może przekraczać kosztów realizacji zadania, a rozliczenia kosztów realizacji zadania dokonuje Zarząd.

§ 40. 1.  Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

3. Majątek Towarzystwa przeznaczony jest do realizacji celów statutowych oraz pokrycia kosztów tej działalności.

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 41. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§ 42. W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Towarzystwa,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział X

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 43. 1.  Towarzystwo reprezentuje we wszelkich sprawach Prezes lub działający łącznie dwaj pozostali członkowie Zarządu.

2. Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes lub działający łącznie dwaj pozostali członkowie Zarządu.

Rozdział XI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 44. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Zjazd zwykłą większością głosów członków obecnych na Zjeździe.

§ 45. 1.  Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zjazd większością 3/5 głosów obecnych na Zjeździe.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu.

§ 46. Wykładni niniejszego Statutu dokonuje Rada Towarzystwa.