Przejdź do treści

Towarzystwo Oświata Lubin
ul. Kilińskiego 12
59-300 Lubin

KRS: 0001073413
NIP: 6922537645
REGON: 527138733

Rachunek bankowy - Nest Bank
16 1870 1045 2083 1079 8997 0001

Nasze cele

  1. Działalność w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
  3. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnych.
  4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.

Zarząd Towarzystwa

Prezes:

Bożena Małek

Wiceprezes:

Ewa Bieleń

Skarbnik:

Anna Denis

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Ewelina Ledwoń-Jędryka

Członek Komisji:

Sylwia Matla

Składki członkowskie

W roku 2024 roczna podstawowa składka członkowska wynosi 120 zł.

Składkę członkowską można opłacić jednorazowo do 20 stycznia 2024 roku lub miesięcznie po 10 zł do 20 dnia każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 16 1870 1045 2083 1079 8997 0001.